Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πυρηνικών σταθμών πρέπει να φορούν μονωμένα παπούτσια;

- Dec 08, 2018-

Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική πηγή νέας ενέργειας και οι αντίστοιχοι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα κατασκευαστούν ολοένα και περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός εισόδου των πυρηνικών σταθμών αυξάνεται και οι χειριστές που εργάζονται σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής είναι μπροστά στο χώρο εργασίας του εξοπλισμού μετατροπής της πυρηνικής ενέργειας, είναι απαραίτητο να φορούν παπούτσια ασφαλείας με μόνωση για εργασία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.


Αφού ο πυρηνικός σταθμός μετατραπεί σε ηλεκτρισμό, το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν φοράει τα παπούτσια ασφαλείας με τη λειτουργία μόνωσης κατά την κανονική συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Επειδή τα μονωμένα παπούτσια ασφαλείας είναι κατάλληλα για το περιβάλλον με περισσότερο ρεύμα, το απομονωμένο ρεύμα διέρχεται από το ανθρώπινο σώμα μέσω του σημείου επαφής, το οποίο είναι ένα παπούτσι ασφαλείας που εμποδίζει το ανθρώπινο σώμα από ηλεκτροπληξία.


Η πυρηνική ενέργεια διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην Κίνα, διότι μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή δομή, να μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος, να διευκολύνει τη μεταφορά και άλλους λόγους. Το προσωπικό που εργάζεται σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής είναι εξειδικευμένο και κατανοεί τους κινδύνους για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου. Συνειδητά φοράνε μονωμένα παπούτσια ασφαλείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Φορέστε μονωμένα γάντια και ελέγξτε και συντηρείτε τακτικά τον εξοπλισμό.


Επιπλέον, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων στα πυρηνικά εργοστάσια και των κατοίκων γύρω από τον πυρηνικό σταθμό και να μειωθούν τα πυρκαγικά ατυχήματα που οφείλονται σε βλάβες καλωδίων ή εξωτερικές αιτίες σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, το προσωπικό των πυρηνικών σταθμών είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς, να φορούν σωστά προϊόντα προστασίας της εργασίας και να φοράνε μόνωση κατά τη λειτουργία. Τα υποδήματα ασφαλείας απόδοσης μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από την πηγή.